Politică de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC Arkona Holding SRL, cu sediul in Iasi, stradela Uzinei nr.1, punct de lucru in str. Aurel Vlaicu 78 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, supunându-se în acest fel dispoziţiilor Regulamentului General pentru Protecţia Datelor.

Acest regulament are ca scop protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal, să contribuie la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale acestora.

Acest regulament urmăreşte să contribuie la realizarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie şi a unei uniuni economice, la progresul economic şi social, la consolidarea şi convergenţa economiilor în cadrul pieţei interne şi la bunăstarea persoanelor fizice.

În înţelesul regulamentului date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin diferite atribute ale acesteia cum ar fi un nume, Codul Numeric Personal, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal nu este totuşi un drept absolut, acesta trebuie luat în considerare în raport cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporţionalităţii.

Colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal respectând legislaţia aplicabilă, potrivit căreia:

prelucrarea se va face în mod legal, echitabil şi transparent;
datele trebuie colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
acestea trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
trebuie să fie exacte şi actualizate ori de câte ori este necesar;
trebuie păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
trebuie prelucrate într-un mod care asigură securitatea acestora.
Prelucrarea datelor personale în cazul în care doriţi primirea punctelor EMC este obligatorie, refuzul acestei prelucrări atrăgând după sine imposibilitatea primirea acestor puncte.

Prelucrarea datelor personale referitoare la nume, prenume, telefon este de asemenea obligatorie pentru a putea asigura desfăşurarea evenimentelor organizate de societate. Fără aceste informaţii nu putem efectua/confirma înscrierea şi nu putem întocmi diplomele de participare.

Prelucrarea datelor personale referitoare la poze şi filmări este făcută în scopul prezentării evenimentului ştiinţific pe care îl organizăm.

Pentru respectarea principiilor prelucrării vă rugăm să ne informaţi de fiecare dată când are loc o schimbare/modificare/rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele dumneavoastră pe care le colectăm şi prelucrăm sunt:

Datele de identificare, cum sunt nume, prenume, telefon. În cazul persoanelor care doresc creditarea cu puncte EMC prelucrăm şi codul numeric personal, Domiciliul, E-mail-ul,Numar de telefon, Grad didactic, Gradul Profesional, Specialitatea, Locul de Muncă;
Fotografii şi filmări.
Aceste date sunt colectate direct de la dumneavoastră sau ca urmare a participării la eveniment. Avem nevoie de acestea pentru a putea executa contractul încheiat cu Presedintele Conferintei pentru organizarea evenimentului.

Pentru aceasta avem nevoie să partajăm datele dumneavoastră cu alte persoane, respectiv cu împuterniciţii noştri care prelucrează date cu caracter personal (pentru găzduire pagini web, E-mail). Şi aceştia, în baza aceluiaşi regulament sunt obligaţi să asigure securitatea datelor dumneavoastră.

De asemenea, în ceea ce priveşte fotografiile şi filmările, acestea sunt puse la dispoziţia publicului pe site-ul de specialitate al evenimentului şi pe paginile de socializare.

Pentru securitatea datelor dumneavoastră am luat măsuri de siguranţă, astfel încât acestea să fie în permanenţă protejate, să limităm accesul la aceste date doar persoanelor care le folosesc efectiv.

Nu transferăm datele dumneavoastră unor tări terţe sau organizaţii internaţionale.

Păstrăm aceste informaţii pe toată perioada necesară îndeplinirii scopurilor colectării, pentru o perioadă care să permită realizarea drepturilor dumneavoastră, ale noastre şi obligaţiilor legale.

În legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de acces. Aveţi dreptul de a obţine o confirmare că prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc, putând obţine o copie a acestora.
Dreptul la rectificare. Aveţi dreptul de a solicita şi obţine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă acestea nu mai sunt necesare, în caz de retragere a consimţământului acordat, în caz de prelucrare ilegală, potrivit unei dispoziţii legale, dacă vă opuneţi prelucrării sau dacă au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.
Dreptul la restricţionarea prelucrării (adică marcarea datelor stocate pentru a limita prelucrarea lor în viitor). Ne puteţi solicita oprirea prelucrării, fără a şterge datele, în cazul în care contestaţi exactitatea lor, în cazul în care prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii lor, în cazul în care nu mai avem nevoie de acestea dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, în cazul în care v-aţi opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre prevalează.
Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării. Dreptul de a fi informat despre orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate. În măsura în care datele dumneavoastră de contact nu au fost prelucrate, nu suntem în măsură să vă comunicăm notificarea anterior menţionată.
Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat şi aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator.
Aveţi dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct la un operator ales, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie. În orice moment, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi. Aceste date nu vor mai fi prelucrate, cu excepţia cazului în care avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

În continuare pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă prezentăm câteva dintre definiţiile importante cuprinse în regulament:

Date cu caracter personal: Înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare: Înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Date genetice: Înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

Date biometrice: Înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

Date privind sănătatea: Înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia.

POLITICĂ PRIVIND FIȘIERELE COOKIES

Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.srapc.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către Arkona Medical Events în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului; și conținutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Arkona Medical Events, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, Arkona Holding poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

limba în care este vizualizată o pagină de internet;
postarea comentariilor pe site.
Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către Arkona Holding, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).

Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate.

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook.

Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
Cookie-uri pentru geotargetting
Cookie-uri pentru publicitate;
Cookie-uri de performanță
Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Arkona Holding SRL

J22/2016/2009
CIF RO26310781
Adresa: Str. Uzinei nr. 1, Iasi
Tel: 0332 401 050
E-mail: office@arkona.ro